Moderaternas förslag till förändringar av minoritetsstyrets, bestående
av Centern, Liberalerna och Socialdemokraterna, budgetförslag ”Mål och Budget 2021-2023.
Ledord i Moderaternas budget är kvalitet och ansvar.
Den nuvarande stora osäkerhet som råder i vår omvärld påverkar inte bara kommunens
förutsättningar på kort sikt utan även på lång. Detta medför att stor hänsyn måste tas till möjliga
scenarier av utvecklingen. Därför understryker vi vikten av ekonomisk försiktighet där vårt
budgetalternativ därför präglas av återhållsamhet – utom i vår kommuns kärnverksamheter.
De tillfälliga statsbidrag som Vaxholm kommer att få del av minskas kraftigt redan 2022 och
osäkerheten är stor när det gäller 2023. Därför anser vi att flera av minoritetsstyrets förslag måste
strykas för att säkerställa att det kommunala grunduppdraget de kommande åren är finansierat och
med bibehållen hög kvalitet. Tillgängliga prognoser gällande skatteintäkter och pensioner ser ut att
försämras efter 2023. Detta utgör också ett av flera andra skäl till varför en återhållsam ekonomisk
hållning måste ske och satsningar på skola, vård och omsorg i första hand prioriteras.
Kvalitet i våra kärnverksamheter skola, vård och omsorg i kombination med ansvar för en långsiktigt
hållbar ekonomi för nuvarande och kommande generationer är ett av våra genomgående
grundkrav.
Moderaterna vill inte att skatten ska höjas. Nuvarande skattesats på 19,78 kvarstår med visionen
om att den ska kunna sänkas.
Resultatnivån/resultatmålet ska motsvara minimum 3% för att ta höjd för den ökade osäkerheten i
ekonomin.

Kommunledning
Moderaterna vill se en bättre transparens och tydlighet i ”Mål & Budget 2021-2023”. SRMH,
Storstockholms brandförsvar samt Överfömyndarnämnden ska öppet budgeteras likt övriga
nämnder och inte döljas inom Kommunstyrelsen.
Moderaterna yrkar att anställningsstopp införs när det gäller administrativa tjänster och resurser
för att därefter effektiviseras. Detta berör framför allt de centrala förvaltningarna och
kommunledningskontoret, KLK. En genomlysning av organisationen krävs.
Moderaterna yrkar att beslutspunkterna:
11 – att fastställa att staden får nyupplåna 10 Mkr under 2021,
13 – att fastställa att upplåning får ske utöver fastställd upplåningsram vid fastighetsförvärv, stryks
samt att
17 – beslut om förändringar av summor i nämndens taxa, om högst 10% förändring, delegeras till
stadsbyggnadsnämnden stryks ur minoritetsstyrets beslutsförslag till ”Mål och Budget 2021-2023”.
Moderaterna yrkar att det s.k. effektiviseringsuppdraget (besparingsuppdraget som tilldelats alla
nämnder i %, exklusive SRMH, Storstockholms brandförsvar samt Överförmyndarnämnden)
differentieras samt att budgetramen för respektive nämnd omfördelas enligt följande:
Kommunstyrelsen/kommunledningen; 3% samt budgetram 77 Mkr
(i budgetramen för SRMH, Storstockholms brandförsvar
samt Överförmyndarnämnden är inkluderad).
Barn- och utbildningsnämnden; 0% samt budgetram 352,5 Mkr
Socialnämnden; 1% samt budgetram 189 Mkr
Stadsbyggnadsnämnden; 1% samt budgetram 6 Mkr
Teknik, fritid och kultur; 2% samt budgetram 51 Mkr

Investeringar
Rådhuset: Investeringen för upprustning av Rådhuset exteriört (fasad etc.) ska inte fortsätta att
skjutas på framtiden. För varje år som upprustningsinsatser skjuts fram riskerar kostnaderna att öka
i snabbare takt. Moderaterna budgeterar 3 Mkr 2021 samt 2 Mkr 2022. (Beslut fattades på KS 2020-
04-02 att Rådhuset ska renoveras exteriört).
Gång/cykelväg Bogesunds Slott: Totalt är 24,6 Mkr budgeterat år 2022 och 2023 för övrigt/gångoch
cykelvägar. Moderaterna yrkar att investeringen ”öronmärks” och avser gång/cykelväg till
Bogesunds Slott. Denna är sedan tidigare utredd och projektet bör därför påbörjas snarast för att
också bidra till en satsning på ökad trafiksäkerhet.
Moderaterna yrkar att 24,6 Mkr budgeteras för genomförande av gång- och cykelväg mellan
Pålsundsbron och Bogesunds Slott under ramperioden.

Socialnämnden
Moderaternas utgångspunkt är att varje människa är unik, med egna intressen och önskemål, vilket
behov man har av vård och omsorg eller klarar sig själv. Rätten till självbestämmande är lika viktig
för alla, oavsett ålder.
SÄBO 1 inklusive garage färdigställs inom ramperioden, år 2022-2023, vilket är viktigt då
Borgmästargårdens lokaler inte är ändamålsenliga. 157,4 Mkr är budgeterat.
SÄBO 2 utreds och planeras under 2022 för att se om behovet av nybyggnation finns från år 2025
eller om behovet av plats kan lösas genom avtal med närliggande kommuner.
Träffpunkt Kanonen skall byggas om samt anpassas för den sociala verksamheten samt
hälsofrämjande föreningsverksamhet som bedrivs för våra seniorer i staden. Moderaterna
budgeterar 2 Mkr för ombyggnaden.
Biståndsbedömningen när det gäller hemtjänsten skall ses över under 2021 för att minimera antal
tjänstepersoner hos vårdtagarna som idag är låg (6-8 personer) men som kan sänkas ytterligare,
samt för att få en högre kvalitet och samtidigt få ner kostnaden för hemtjänsten. Idag
biståndsbedöms många korta besök hos samma vårdtagare. Uppföljning av beviljade och utförda
timmar skall ske hos samtliga vårdtagare.
Uppföljande hembesök på det redan tidigare hembesöket riktat till våra invånare 80+ som inte har
hemtjänst bör införas under 2021. Moderaterna tillför därför 350 tkr.
Moderaterna tillförde i ”Mål och budget 2020-2022” en satsning för utökat försörjningsstöd vilken
ska kvarstå i ”Mål och budget 2021-2023”. Detta innebär att Moderaterna utökat
försörjningsstödet år 2021 med 2,5 Mkr, år 2022 med 3 Mkr samt år 2023 med 4 Mkr.
Moderaterna föreslår en inventering samt analys av framtida behov av tillagnings-, mottagningsrespektive
beredningskök inom vård, omsorg samt skola och förskola. Kostnaden för de olika köken
kan skilja sig upp till hisnande 40-50 Mkr. Ytan som krävs för respektive kök är också av väsentlig
karaktär och kan innebära konsekvenser som t ex minskat antalet platser på SÄBO. Moderaterna
budgeterar därför 150 tkr för 2021.

Barn- och utbildningsnämnden
Vaxholms skolor och skolresultat ligger i toppskiktet. Moderaterna prioriterar extra satsningar för
att förbättra kvaliteten och lärmiljön i våra skolverksamheter.
Unga människors psykiska ohälsa ökar. Vi vill bland annat stärka elevhälsan, möjliggöra för fler
pedagoger, öka antalet behörig/legitimerad personal och säkerställa att de elever som är i behov av
särskilda insatser ska få det stöd de har rätt till. Det är alla barn och elevers rättighet att ges
möjligheten att nå kunskapsmålen och garanteras tryggheten i förskolor och skolor.
De konsekvenser enhetschefer och rektorer beskriver gällande effektiviseringsuppdraget och
besparingskravet i kombination med minskad budget är oacceptabla med en kraftigt försämrad
kvalitet som följd. Moderaterna yrkar därför att Barn- och utbildningsnämndens
effektiviseringsuppdrag samt besparingskrav utgår år 2021 samt att rambudgeten utökas med 4,5
Mkr till 352,5 Mkr.
Rindö skola: Moderaterna yrkar att en F-6 skola ska bedrivas på Rindö. Beroende på utfall och
beslut gällande de avtal och förhandlingar stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för med
Tornstaden och Vasallen budgeteras för att garantera skolverksamhet för initialt ca 105 elever med
möjlighet att expandera. Om avtalet gällande markköp där befintlig skola står inte vinner laga kraft
ska 76,5 Mkr återföras till budgeten för åren 2021-2024.
Kulturskolan: Kön till Kulturskolan utgör ett problem. Moderaterna anser att utbudet i första hand
ska tillgängliggöras för de som står i kö. Förslaget gällande avgiftssänkning gynnar endast de som
har tillgång till plats och bidrar därmed endast till ökad orättvisa.

Stadsbyggnadsnämnden
Moderaterna yrkar att taxan gällande bygglov bibehålls och ej höjs. Moderaterna anser inte att
lösningen på vikande intäkter för bygglov ska lastas invånarna genom höjd taxa för försämrad
service och handläggning. Så länge inte mål för service till kommuninvånarna uppnås ska inga
taxehöjningar vara aktuella.

Nämnden för teknik, fritid och kultur
En nyckelfråga är hur många av de planerade projekten som TFK samt stadsbyggnadsförvaltningen
klarar av att hantera, inte bara kapacitets-, utan även kompetensmässigt. Svar på detta krävs för att
en verklighetsförankrad budget ska kunna utformas samt ett utökat budgettillskott ska kunna
tillföras.
Underhållet av stadens fastigheter där bl a kärnverksamhet bedrivs är delvis akut. För att ett utökat
budgettillskott ska kunna tillföras krävs en sammanfattning av lokalerna, den uppskattade
kostnaden samt risk- och konsekvensbedömning. Detta har även i en protokollsanteckning
framförts att nämnden ska få presenterat.
Moderaternas bedömning är att budgeterat belopp för fastighetsunderhåll under 2021 utökas med
enbart 6 Mkr enligt följande prioriterade projekt vi tagit del av:

 • 5 Mkr avseende omläggning Resarö skolas tak
 • 1 Mkr avseende återställning av Hembygdsgården efter sprängning
 • 2 Mkr avseende Överby förskola avlopp
 • 3 Mkr avseende hyresgästanpassningar slöjdsalar Rindöskola
 • 3,5 Mkr avseende hyresgästanpassningar Vaxö skola (ombyggnad interiört).
  Minoritetsstyret budgeterar 15 Mkr för ospecificerat fastighetsunderhåll och ombyggnad samt 6,5
  Mkr som avser slöjdsalar för Rindö skola samt ombyggnad interiört av Vaxö skola. Moderaterna
  yrkar att de 15 Mkr som budgeterats specificeras för att kunna bedöma om budgeten behöver
  utökas. Garanti att kapacitet finns att genomföra projekten är också en grundförutsättning.
  Stadens kajer: Renoveringen av stadens kajer är under utredning. I ”Mål och Budget 2020-2022”
  budgeterades 200 Mkr för renoveringen. I ”Mål och Budget 2021-2023” föreslås att det
  budgeterade beloppet minskas med 80 Mkr då gästhamnen samt piren i gästhamnen enligt
  minoritetsstyret ska undantas då skicket håller en så god standard att de inte ska inkluderas i
  renoveringsprojektet. Moderaterna yrkar att piren ska ingå i utredningen och att provborrning
  m.m. utförs för att säkerställa den uppskattade bedömningen.
  Infartsparkering: Behovet av parkeringsplatser för pendling från Resarö och Engarn är stort och
  kräver att nya infartsparkeringsplatser i området omgående möjliggörs. Den planerade
  ombyggnaden av befintlig infartsparkering innebär att ca en handfull nya parkeringsplatser
  tillkommer. Ytterligare platser krävs i området. Moderaterna vill tillföra 5 Mkr i investering under
  ramperioden.
  Hälsa och fritid: Idrottshallen på Rindö är i behov av upprustning. Att fortsätta skjuta renoveringen
  på framtiden innebär en risk och ökade kostnader. Hallen används av både skolans elever,
  föreningar med flera. Moderaterna yrkar att 2 Mkr budgeteras för att rusta idrottshallen på Rindö.
  Tillgänglighetsanpassningar budgeteras med 1 Mkr år 2021.
  Moderaterna yrkar att minoritetsstyrets satsning motsvarande 3 Mkr avseende parkering på Eriksö
  samt markarbeten m.m. för ny scoutstuga utgår. Staden har lediga lokaler där bland annat
  scoutverksamhet kan bedrivas.
  Moderaterna yrkar att de 2 Mkr gällande lekplats på Lägret utgår.
  Moderaterna yrkar att alla budgeterade trafiksäkershöjande åtgärder specificeras (benämning,
  plats samt kostnad/belopp). Vidare yrkar Moderaterna att de belopp gällande underhåll för gator
  och vägar specificeras med gatunamn och kostnad/belopp i prioriterad ordning.

Sammanfattningsvis
Moderaterna håller nu en oförändrad kommunal skattenivå men har alltid ett mål, genom en
effektiv och återhållsam kommunal ekonomi, att arbeta för sänkt kommunalskatt. Moderaterna
anser att Vaxholms kommande budget ska reflektera våra framförda krav och i texten framförda
yrkanden och att dessa inarbetas i minoritetsstyrets dokument ”Mål och Budget 2021-2023”.
Moderaterna föreslår:

 1. att punkt 11, 13 och 17 i minoritetsstyrets budgetförslag stryks,
 2. att Barn- och utbildningsnämndens effektiviseringsuppdrag samt besparingskrav utgår år
  2021 samt att rambudgeten utökas med 4,5 Mkr till 352,5 Mkr,
 3. att det s.k. effektiviseringsuppdraget (besparings uppdraget som tilldelats alla nämnder i %
  exkl SRMH, Storstockholms brandförsvar samt Överförmyndarnämnden) differentieras
  samt att budgetramen för respektive nämnd omfördelas enligt följande:
  Kommunstyrelsen/kommunledningen; 3% samt budgetram 77 Mkr i vilken
  budgetramen för SRMH, Storstockholms brandförsvar samt Överförmyndarnämnden är
  inkluderad.
  Barn- och utbildningsnämnden; 0% samt rambudget 352,5 Mkr
  Socialnämnden; 1% samt budgetram 189 Mkr
  Stadsbyggnadsnämnden; 1% samt budgetram 6 Mkr
  Teknik, fritid och kultur; 2% samt budgetram 51 Mkr,
 4. att renovering av Rådhuset budgeteras med 3 Mkr 2021 samt 2 Mkr 2022,
 5. att budgeterat belopp motsvarande 24,6 Mkr öronmärks för gång- och cykelväg till
  Bogesunds Slott inom rambudgeten och genomförs,
 6. att 2 Mkr budgeteras för att Träffpunkt Kanonens bottenvåning skall byggas om samt
  anpassas för den sociala verksamheten samt hälsofrämjande föreningsverksamhet,
 7. att 0,35 Mkr tillförs budget för uppföljande hembesök riktat till våra invånare 80+ som inte
  har hemtjänst,
 8. att den satsning Moderaterna tillförde i ”Mål och budget 2020-2022” för utökat
  försörjningsstöd ska kvarstå i ”Mål och budget 2021-2023”. Detta innebär att Moderaterna
  utökat försörjningsstödet år 2021 med 2,5 Mkr, år 2022 med 3 Mkr samt år 2023 med 4
  Mkr,
 9. att 0,15 Mkr tillförs budget för en inventering samt analys av framtida behov av tillagnings-,
  mottagnings- respektive beredningskök inom vård, omsorg samt skola och förskola,
 10. att 76,5 Mkr återförs i budget om avtalet gällande markköp där Rindö skola i dag står inte
  vinner laga kraft,
 11. att taxan gällande bygglov bibehålls och ej höjs,
 12. att de 15 Mkr som budgeterats för fastighetsunderhåll och ombyggnad specificeras samt
  att kapaciteten garanteras för genomförandet,
 13. att piren ska ingå i utredningen gällande renoveringen av stadens kajer,
 14. att 5 Mkr tillförs budget under ramperioden för ytterligare utökad infartsparkering på
  Resarö (Engarn) i anslutning till den nya cirkulationsplatsen Engarn 1:12,
 15. att 2 Mkr budgeteras för upprustning av Rindö idrottshall,
 16. att alla budgeterade trafiksäkerhetshöjande åtgärder specificeras (benämning, plats samt
  kostnad/belopp),
 17. att de belopp gällande underhåll för gator och vägar specificeras med gatunamn och
  kostnad/belopp i prioriterad ordning,
 18. att den enligt TFK uppskattade samt resterande kostnaden för självrisken gällande
  Hembygdsgården budgeteras med 1 Mkr 2021.

Categories:

Tags:

Comments are closed