I en insändare i flera tidningar och sociala media skriver den så kallade Mittsamverkan för Vaxholm – Vaxholms minoritetsstyre(C, S och L) -”Det går bra för Vaxholm”. Texten är till 100 % en historisk beskrivning av vad som skedde under 2019 med tidigare Alliansens mål och budget.

Men hur går det för Vaxholm idag?

Redan innan Covid-19 stod det klart att ekonomin inte var stabil. Statliga bidrag, inklusive M, KD och Vs välfärdsmiljarder, möjliggjorde att vi dagsläget har en budget med ett överskott på 2%. Av detta tillskott går inte en enda krona till kommunens kärnverksamheter – vård, skola och omsorg.

Osäkerheten kring det ekonomiska läget är fortfarande mycket stor och vi har i dag en situation där alla partier – utom C – vill ta ett gemensamt ansvar och tillsammans säkerställa att vi har en hållbar ekonomi för resten av året.

Det stod tydligt då C – som enda parti – yrkade avslag på det utmärkta förslag Sara Strandberg (V) lyfte på senaste kommunfullmäktige där uppföljning och kontroll av det ekonomiska läget och att vid behov justera årets budget föreslogs och beslutades. Att i rådande läge, och som enda parti i ett minoritetsstyre, inte vilja delta i ett partiöverskridande arbete och ta ansvar för Vaxholms ekonomi är minst sagt anmärkningsvärt.

Hur ska Minoritetsstyret hantera den beredskap som krävs för att klara de befarade kostnadsökningarna som inte ryms inom budget när de inte är eniga sinsemellan? Oenigheten visade sig tydligt också i vintras då Anders Garstål (1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, S) avstod från att yrka bifall till den av Minoritetsstyret föreslagna budgeten!

Vi läser i pressen om nya larm från vårt äldreboende. Skakande och oroande läsning.  Som oppositionsparti får vi inte – och inte heller allmänheten – information från Minoritetsstyret om vad som händer. Trots att vårt äldreboende drivs i kommunal regi nödgas vi förlita oss på media för information. Kommunen har fullt ansvar för verksamheten och även för hemtjänsten som drivs i egen regi.  Eventuella problem med skyddsutrustning, antalet smittade, tillfrisknade samt eventuellt antal avlidna i Covid-19 förblir obesvarade.

Hur tänker Minoritetsstyret säkerställa en trygg omvårdnad och trygg arbetsmiljö?

Vid Kommunfullmäktige 20 april redovisade kommunens internrevisorer brister inom ett flertal områden. Kommer Minoritetsstyret kunna åtgärda dessa brister?

Läget för Vaxholm är inte alls så ljust som Minoritetsstyret försöker påskina i sin historiska odyssé över 2019. Värdeord som samarbete, kommunikation och samförstånd kan inte fortsätta vara fina ord på ett papper utan behöver snarast omsättas i handling.

Tina Runhem, Gruppledare Moderaterna Vaxholm

Mats Olofsson, Ersättare Kommunfullmäktige, Moderaterna Vaxholm

Categories:

Tags:

Comments are closed