Gällande Prästgårdstomten Vega 9

Prästgården i Vaxholm

Moderaterna Vaxholm 2020-03-06/04-07

 1. Vad handlar frågan ang prästgårdstomten om?
  Svar: Svenska Kyrkan vill att prästgården med tillhörande mark/tomt ska säljas.
  Församlingen har tillsammans med en byggfirma sökt så kallat planbesked för
  Prästgårdstomten Vega 9.
 2. Varför ska prästgården rivas?
  Svar: Prästgården skall inte rivas.
 3. Vem äger prästgården och tomten och vem bestämmer dess öde?
  Svar: Vaxholms församling äger både prästgården och tomten. Vaxholms församling ansvarar för besluten som påverkar prästgårdens och tomtens öde.
 4. Vad innebär det att ge ett positivt planbesked?
  Svar: Ett positivt planbesked innebär i detta fall att kommunstyrelsen ser positivt till att utreda möjligheten till en planändring för Vega 9. Parterna, enligt punkt 1, har gemensamt tagit fram ett projekt som innebär ett önskemål om att få bygga en
  ytterligare byggnad omfattande 35 lägenheter på denna tomt. Ett positiv besked
  innebär att förvaltningen skall utreda möjligheten att bygga det ”önskade”. Den
  detaljplan som idag gäller måste då ändras.
 5. Vilka röstade för och vilka partier röstade emot?
  Svar: C, L, S, V och Peter Lindqvist (partilös) röstade för och M röstade emot. WP
  yrkade på återremiss och endast M yrkade avslag samt att vi reserverade oss mot
  beslutet. Vid sammanträdet med KS 200402 valde Wp till slut att likt oss moderater att rösta nej. Resultatet blev 6 för (C, L, S, V och partilös) och 5 mot (M, Wp).
 6. Varför röstade ni moderater mot att ge positivt planbesked?
  Svar: Utöver svaret i punkt 8 är biotopskydd, karaktärsträd, byggnadsminnesmärkta Löwenströmska trädgården, dagvattenproblematik ytterligare orsaker.Vi menar också att förslaget är dåligt. Prästgården behöver ett stort respektavstånd till den närmaste bebyggelsen.
 7. Vad anser moderaterna vara ett bättre alternativ?
  Svar: Moderaterna har inte, och ska inte ha, åsikter om vad Vaxholms församling bör ha för alternativ. Vaxholms församling äger marken och har ansvaret för eventuella alternativa lösningar. Det är inte vår sak att hitta alternativa lösningar.
 8. Vilka är de tre främsta skälen till att moderaterna röstade nej?
  Svar: Bevarandeplanen, gällande parkeringsnorm, likabehandlingsprincipen. Ett
  sådant stort nybygge förstör miljön i denna känsliga centrala del av Vaxholm.
  Förutom byggnaden måste minst 18 bilplatser anordnas på tomten.
  Moderaterna Vaxholm 2020-03-06/0407
  PM ang prästgårdstomten
 9. Vad innebär det att C, L, S och V sagt ja till positivt planbesked?
  Svar: Det innebär att de ställer sig positiva till sökandens ansökan om en tillbyggnad
  av 35 lägenheter med 18 tillhörande parkeringsplatser (enligt gällande norm)
  byggs/uppförs på prästgårdstomten.
 10. Hur har Wp agerat?
  Svar: Wp yrkade på återremiss. Inget tydligt ställningstagande har uttalats från deras sida. Först vid sammanträdet med kommunstyrelsen den 2 april ställde sig Wp på Moderaternas sida och röstade även de emot.
 11. Varför agerar ni moderater så här i denna fråga när det handlar om
  prästgårdstomten när ni drivit igenom rivningen av Norrbergsskolan?

  Svar: Vi tycker att idén att bebygga Prästgårdstomten är genuint dålig. Våra främsta skäl rör kulturminnesvård och upplevelsen av karakteristisk bebyggelse som också fastslås i den bevarandeplan som vi stöder. Norrbergsskolan är inte inkluderad i bevarandeplanen. Norrberget och rivningen av Norrbergsskolan är inte i närheten av motsvarande kulturnivå. Norrbergsskolan är till exempel inte ens nämnd i bevarandeplanen. Det är därför två helt olika frågor.
 12. Genom att säga nej säger ni moderater också nej till hyresrätter till våra äldre!?
  Svar: Moderaterna säger inte nej till hyresrätter till våra äldre. Vi är positiva till de
  bygginitiativ som tas för att bygga hyresrätter där bland annat bevarandeplan och
  detaljplan medger byggnation på mark som inte kommunen äger. I en detaljplan går det inte att fastlägga upplåtelseformen, det vill säga hyresrätt eller bostadsrätt. Det finns inga garantier för att det som byggs förblir hyresrätter över tid.
 13. Vilka är det som vill köpa tomten för att bygga bostäder?
  Svar: Svea Fastigheter Bostad AB samt BiG, som är ett slags kollektivboende med
  gemensamma aktiviteter. Dessa två parter har sökt planbeskedet tillsammans med
  församlingen.
 14. Hur många bostäder gäller det?
  Svar: 35 lägenheter.
 15. Hade moderaterna röstat ja om det gällt att bygga bostadsrätter?
  Svar: Nej, absolut inte. Beslutet gällde planbesked – inte upplåtelseform. Det handlar om att bevara kulturmiljön och stadsbilden.
 16. Vad säger regler eller rekommendationer ang antalet p-platser som måste finnas
  inom fastigheten?

  Svar: Enligt gällande parkeringsnorm krävs 18 parkeringsplatser.

  Frågor till Centern, Liberalerna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet
 17. Varför röstade ni för att ge positivt planbesked?
 18. På vilket vis värnar ni kulturellt viktiga byggnader och Vaxholms småstadskaraktär
  genom att tillåta exploatering av denna tomt?
 19. Till V; I er motion gällande kuturinventering skriver ni bl a: ” Vi anser att detta ger
  kommunen en unik möjlighet att arbeta fram en välgrundad och aktuell plan för
  bevarandet av kulturmiljön. Men det är av yttersta vikt att det kulturmiljöprogram
  som tas fram får genomslag i planprocessen och inte tillåts gå samma öde tillmötes
  som bevarandeplanen från 1979.” Med det skrivet undrar vi varför ni röstade för ett positivt planbesked?
  http://vaxholm.vansterpartiet.se/files/2018/05/motion_kulturinventering.pdf
 20. (Hur) Efterlever ni likabehandlingsprincipen? Varför tillämpas inte
  grundläggningsprincipen för alla? Exempelvis planärendet Storäng Östra.

Categories:

Tags:

Comments are closed