Vaxholm 2020-05-11


Motion – Offentliggör tjänsteutlåtanden i samband med kallelser till nämndmöten samt kommunstyrelsens arbets- och planeringsutskott.
Det finns många olika sätt att förstärka demokratin. Ökad demokrati är bl a att göra fler delaktiga i den demokratiska beslutsprocessen. Det är inte bara värdeskapande utan även en av grundbultarna som möjliggörs genom offentlightesprincipen.
För oss Moderater är insyn, transparens och tillgänglighet en självklarhet. Vi kan konstatera att det finns en förbättringspotential inom de områdena i Vaxholm.
Rekordlåga siffror presenterades nyligen gällande nöjd medborgarinflytande.
Ansvaret att tillgodose och öka våra kommuninvånares demokratiska engagemang är gemensamt. Det hör inte bara till samhällsintresset att få vara delaktig utan även till det demokratiska medborgarperspektivet.

Det finns en efterfrågan att få insyn i de samhällsfrågor vi dagligen arbetar med. Vi Moderater anser att det är av stor vikt att våra medborgare får ta del av förslag och även inriktning redan då kallelsen offentliggörs. Öppenhet skapar ett större förtroende.


I Vaxholm biläggs inte tjänsteutlåtanden tillsammans med ärendelistan inför nämndmöten på kommnens hemsida. Enbart ärendelistan publiceras.
I våra moderatledda grannkommuner som t ex Värmdö, Österåker och Ekerö är däremot detta en självklarhet.
Vi har alla ett ansvar att främja tillgängligheten och öppenheten i den politiska beslutsberedningen.


Vi Moderater vill med öppenhet, insyn, tranparens och tillgänglighet välkomna vaxholmarna i nämndernas beslutsprocess och yrkar därför:
Att tjänsteutlåtandena publiceras på kommunens hemsida med kallelsen inför sammanträdena, givet att hänsyn tas till GDPR, myndighetsutövning mm, och därmed offentliggörs som allmänna handlingar innan beslut tas i de politiska nämnderna, AU och PLU (kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbets- och planeringsutskott, barn- och utbildningsnämnden, nämnden för teknik fritid och kultur, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden).


För Moderaternas kommunfullmäktigegrupp
Tina Runhem
Gruppledare

Categories:

Tags:

Comments are closed