Rindö skola

På kommunstyrelsens sammanträde 7/5 togs ytterligare ett beslut gällande Rindö skola. Denna gång hade vi enbart att ställning till C, L och S förslag att låta exploateringsenheten utreda möjligheten att låta huvudbyggnaden stå kvar på nuvarande mark samt tillängliggöra yta för utevistelse på samma mark.

I vår tidigare sammanfattning från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 27/4 redogör vi bl a för att den befintliga skolbyggnaden står på mark som kommunen inte äger. Därav yrkade vi vid det tillfället bl a att beslutsunderlaget skulle kompletteras med förutsättningarna gällande marken enligt befintliga överenskommelser och avtal. För att beslut ska kunna fattas krävs att avtalen mellan kommunen och Vasallen (nuvarande Tornstaden) klarläggs.

Trots det gav C, L och S ingen information om avtalsförhållandena varken i möteshandlingarna eller muntligen under kommunstyrelsens sammanträde förra veckan.

Marken där huvudbyggnaden i dag står är dessutom avsedd för att bebyggas med ca 50 hyreslägenheter. Att hyreslägenheterna ska byggas är ett vallöfte som Moderaterna tillsammans med tidigare alliansen samt Miljöpartiet var eniga kring. Vi moderater har inte för avsikt att bryta det löftet vilket vi också tydliggjort för C, L och S. Mark krävs för både en F-6 skola som ska kunna expandera samt för hyreslägenheterna.

Kommunen äger den mark (enligt de avtal som ingicks med Vasallen) där den nya F-6 skolan ska byggas enligt beslutet från 2016. 76,5 miljoner kronor är, som vi tidigare informerat, fortfarande avsatt i budgeten för den nya skolan.

Utöver det finns option för kommunen att köpa 10 000 kvm mark till fast pris om något i avtalen skulle fallera. I dagsläget är det inte helt klart vad som gäller kring denna. Det har uttalats att den marken ska ha sålts till någon annan än kommunen vilket inte dementerades av C, L och S på kommunstyrelsens sammanträde.

Vi yrkade återigen att samtliga ingångna avtal med Vasallen och att alla övriga förutsättningar för beslutets genomförande klarläggs för kommunstyrelsen samt att de ekonomiska förutsättningarna och en budget i balans ska inkluderas i redogörelsen.

Beslut togs att vårt tilläggsyrkande inkluderades i det ursprungliga beslutsförslaget. Det glädjer oss att förståelsen finns för att fullständig och konkret fakta krävs.

Även V och Peter Lindqvists yrkande att utreda och redogöra för det sjunkande elevunderlaget inkluderades.

Målsättningen är att kommunstyrelsen fattar ett nytt beslut i ärendet på sammanträdet den 4 juni. Givet att beslutsunderlaget innehållsmässigt är komplett bl a när det gäller faktadelen, är det möjligt att ärendet kan beslutas i kommunfullmäktige 15/6.

Categories:

Tags:

Comments are closed