Rindö Skola

Sammanfattande bakgrund
Att en ny F-6 skola ska byggas på Rindö beslutades av den dåvarande majoriteten i kommunstyrelsen 2016. 76,5 miljoner kronor är fortfarande avsatt i budgeten för den nya skolan. Det har inte enbart varit en trygghetsfaktor för oss Moderater utan även en tydlig inriktning av vår vision. Alla kommundelar är lika viktiga och bidrar gemensamt till helheten av vårt Vaxholm.

De senaste åren har siffror presenterats där det förväntade elevunderlaget är lägre än beräknat. Man har även redovisat att Rindö skola går med underskott, vilket inte är långsiktigt hållbart. 

Utöver de pedagogiska aspekterna har även hänsyn tagits till att skolan drivs på ett kostnadseffektivt sätt genom att rektorsområdena Vaxö och Rindö slogs ihop. 

Barn- och utbildningsförvaltningen fick i slutet av 2019 i uppdrag att utreda en mindre skola. Utredningen skapade stor oro hos många barn, vårdnadshavare och boende på framför allt Rindö och Skarpö som uttryckte sin förtvivlan i mail och andra forum. Det har varit en mycket lång tid av osäkerhet och vi beundrar den optimism och det engagemang som rörda och berörda bidragit med.


Sammanträdet med BUN 27 april
I samband med att utredningen presenterades på barn- och utbildningsnämndens sammanträde i måndags skulle också beslut tas i ärendet.

Det beslutsförslag som minoritetsstyret (C, L och S) skickat ut till nämndens ledamöter och som vi hade att ta ställning till, återspeglade inte att en F-6 skola på Rindö skulle kunna garanteras!

Beslutsförslagen från C, L och S var:

Nämnden föreslås besluta om två alternativ samt att det beslut som fattas bör ersätta kommunstyrelsens beslut 2016.

Alt 1;  Barn boende på Rindö och Skarpö erbjuds utbildning i annan F-6 skola i Vaxholm (det fria skolvalet är gällande). Rindö skola avvecklas och förvaltningen uppdras att presentera en genomförandeplan.

Alt 2; Rindö skola organiseras i helt eller delvis åldersblandade grupper F-6. Undervisning ska fortsatt bedrivas i befintlig skolbyggnad. Befolkningsutvecklingen ska avvaktas de närmaste åren innan beslut om ny skolbyggnad tas.

Vi Moderater hade därför förberett ett yrkande på i första hand återremiss och i andra hand avslag med anledning av följande;

  1. Den befintliga skolbyggnaden står på mark som inte kommunen äger så vi yrkade att beslutsunderlaget skulle kompletteras med förutsättningarna gällande marken enligt befintliga överenskommelser och avtal.
  2. Komplexa avtal finns mellan Tornstaden (tidigare Vasallen) och kommunen som reglerar bl a marköverlåtelsen. Dessa måste givetvis klarläggas för att vi ska kunna ta ställning till om det överhuvudtaget är möjligt att undervisning fortsatt ska bedrivas på befintlig plats.
  3. Att befolkningsutvecklingen de närmaste åren ska avvaktas innan beslut om ny skolbyggnad ska tas tycker vi Moderater är en mycket hög riskfaktor då det nya beslutsförslaget dessutom föreslås ersätta det som kommunstyrelsen tog 2016.

Resultatet av det skulle i värsta fall innebära att inget beslut om ny F-6 skola skulle vara gällande och då skulle det enda kvarvarande alternativet vara att barn boende på Rindö och Skarpö erbjuds plats på annan F-6 skola i Vaxholm.

Ett sådant beslut stöder absolut inte Moderaterna!

Resultatet blev att beslutsförslaget ändrades under mötet då även andra företrädare i oppositionen, liksom oss Moderater, också hade förberett liknande yrkanden.

C, L och S, som utgör Vaxholms minoritetsstyre, kan inte med enbart sina 10 mandat varken ge löften eller driva igenom något beslut. Därför är det extra anmärkningsvärt att de trodde att deras beslutsförslag skulle kunna få stöd i nämnden.


Vad blev det slutliga beslutet nu?
Nämnden beslutade att en ytmässigt mindre F-6 skola ska finnas på Rindö.  

Skolan ska initialt beräknas för ca 105 elever med möjlighet att kunna expandera i takt med ett ökande elevunderlag. Skolan föreslås organiseras i helt eller delvis åldersblandade grupper. I och med nämndens nya beslut kan kommunstyrelsens tidigare beslut ersättas.

I och med detta tog vi tillbaka våra yrkande.

Barn- och utbildningsförvaltningen var tydlig med att en F-6 skola var den lösning de förordade vilket var resultatet av de pedagogiska aspekterna som i grund och botten var uppdraget för dem att utreda.

Inför kommande möten förväntar vi oss att i god tid få information om gällande avtal och överenskommelser med Tornstaden. (Det är av yttersta vikt att detta sköts exemplariskt inte minst för att säkerställa rättssäkerheten och förhindra ytterligare förseningar.

Verkligheten ska spegla de beslut som ska fattas och då krävs fullständig, tydlig och konkret fakta.

För den Moderata Kommunfullmäktigegruppen

Svante Nordell 2e vice ordförande Barn- och  utbildningsnämnden       

Tina Runhem Gruppledare Moderaterna                                      

          

Categories:

Tags:

Comments are closed