I Vaxholm har vi lyckan att både ha bibliotek på våra kommunala skolor och ett stadsbibliotek. Ytterby förskola är också ett exempel där ett bibliotek skapats.

Stadsbiblioteket är organiserat som en enhet under nämnden för teknik, fritid och kultur (TFK). I samma nämnd ligger även ansvaret för lokaler. Trots det har det Centerledda minoritetsstyret i frågan om ny lokal för biblioteket medvetet valt att ta en bakväg i besluts- och beredningsordningen och ärendet har hastigt och lustigt landat direkt i knät på politikerna i kommunstyrelsen.

Det är uppenbart att det är bråttom att beslut omedelbart ska tas. Dessutom innan budgeten ska beslutas!? Det kommer att kosta ca 9 Mkr att bygga om den nya lokalen som föreslås och inreda den. Utöver det kommer den årliga fasta kostnaden för den nya lokalen att landa på drygt 2 Mkr, jämfört med dagens ca 800 tkr. Ytterligare kostnader för nuvarande lokal tillkommer och om det rör sig om en eller flera miljoner är okänt även fast vi moderater har ställt frågan.

I årets budgetarbete har vi bl a att ta ställning till stora och smärtsamma konsekvenser till följd av en minskad budget till våra skolverksamheter. Malin Forsbrand (C) och Michael Baumgarten (L) vill skära bort 3,5 miljoner kronor från barn- och utbildningsnämnden, BUN.  Enhetschefer och rektorer har på vår efterfrågan tagit fram en risk- och konsekvensanalys där man krasst pekar på uppsägningar och färre lärare i kombination med större barn- och elevgrupper. Försämrad elevhälsa och att barn i behov av särskilda insatser löper risk att inte få det stöd de har rätt till samt stora försämringar i lärmiljön är några av konsekvenserna av en mindre budget och de besparingskrav som minoritetsstyret har i sin budget.

Ett av politikens viktigaste uppdrag är att använda våra skattebetalares pengar så effektivt som möjligt. Detta leder ofta till att svåra men nödvändiga prioriteringar måste göras. Hur prioriteringarna görs inom minoritetsstyret står nu helt klart. Försämrad kvalitet i en av kommunens kärnverksamheter ska finansiera höjda lokalkostnader och omfattande ombyggnationer i nuvarande och i förslaget blivande bibliotekslokaler! Vi har istället valt att inte lägga besparingskrav på BUN (- 3,5 miljoner) utan istället tillföra 4,5 miljoner. En satsning som innebär en skillnad på 8 miljoner kr! Vi moderater väljer återigen att prioritera och satsa på skola, vård och omsorg och i synnerhet på barn och skolverksamheten. Det har varit ett självklart val.

Vad som händer med vår kulturpärla Rådhuset är i dag osäkert. Minoriteten kan inte ge några svar. Att det lämnats till sitt öde med ett utvändigt förfall, trots att beslut fattats i kommunstyrelsen att renovering av fasaden ska utföras, är ingen hemlighet. Turistbyrån som i dag håller Rådhuset öppet och levande för vaxholmare och turister föreslås flyttas med till den nya bibliotekslokalen.

Vi har i dagsläget flera frågor som är obesvarade och som behöver besvaras för att vi ska kunna ta ställning. Vårt ansvar för att kvaliteten i våra kärnverksamheter ska garanteras, inte bara nästa år utan även 2023, 2024…, tillhör det kommunala grunduppdraget. Vi har också flera större kommande investeringar utöver äldreboenden, förskolor mm som t ex en satsning på ishall som är budgeterad med 45 Mkr.

Att kraftigt öka kommunens lokalkostnader och ytor samtidigt som det står tomma lokaler i kulturellt värdefulla byggnader visar på att ingen konsekvensanalys gjorts här heller. Att öka kommunens lokalkostnader och samtidigt dra ned på kvaliteten inom förskola och utbildning i en tid då det för många kommuner krävs statliga bidrag (för Vaxholm 8 miljoner) för att klara budgetmålet 2021 är inte ansvarsfullt. Därför röstade vi för återremiss vid gårdagens sammanträde med kommunstyrelsen.

Några spontana frågor som vi kräver svar på:

 • Varför lät inte det Centerledda minoritetsstyret låta ärendet gå via nämnden för teknik-, fritid- och kultur?
 • Hur stor är kostnaden för att iordningställa nuvarande lokal enligt gällande avtal?
 • Ska/bör kommunen ägna sig åt andrahandsuthyrning till PostNord?
 • Ska/bör våra skattebetalares pengar gå till ännu högre lokalkostnader för mötesrum i den nya bibliotekslokalen då Rådhuset utöver Sessionssalen och Nämndrummet har flera oanvända rum på entréplanet?
 • Vad är tanken med Rådhuset?
 • Hur ser budgetpåverkan ut för teknik, fritid och kultur?
 • Innebär den här investeringen att satsningen på t ex ishallen äventyras?
 • Måste kommunen låna pengar och öka låneskulden för att kunna investera i den föreslagna bibliotekslokalen eller ska hela statsbidraget användas?
 • Vad blir konsekvenserna av att koncentrera centrumkärnan till enbart Söderhamnsplan?
 • Är det en marknadsmässig hyra då det inte finns konkurrens om lokalen?
 • Redan 2014 konstaterar kommunen att biblioteksverksamheten troligen ännu mer kommer att präglas av nya medier och nya sätt att distribuera information som t ex ökad andel av lån via e-böcker etc. som sker utan fysiskt besök på biblioteket. Vad är det egentliga syftet med biblioteket? 
 • Hur stor andel av utlåningen består av e-media (utan fysiskt besök)?
 • Hur många besökare har biblioteket idag fördelat per månad?
 • Är våra invånare missnöjda med nuvarande bibliotek?

Vi moderater ser framemot minoritetsstyrets svar på dessa frågor. Till att börja med.

Tina Runhem
2:e vice ordf i nämnden för trafik-, fritid- och kultur

Categories:

Tags:

Comments are closed